یادگیری این زبان هم همانند یادگیری دیگرزبان ها نیازمند صرف زمان است. البته علاوه بر داشتن زمان کافی، حافظه قوی را هم میطلبد. یکی از راهکارهای یادگیری این زبان گوش دادن به فایل های صوتی موجود دراین زمینه است. ممکن است برخی افراد زمان کافی برای شرکت در کلاس های اموزشی را نداشته باشند. اما جای نگرانی نیست آن ها  میتوانند با به کارگیری روش هایی به مقصود خود نزدیک تر گردند. البته پیدا کردن فایل صوتی مناسب هم بی تأثیر نیست. یک صوت را چندین بارگوش کنید و سپس به تحلیل آن بپردازید و همراه با آن تلفظ را نیز تمرین کنید.