امروزه بسیاری ازافراد به دنبال یادگیری زبان دوم برای ارتقا و پیشرفت خود هستند.اما سوال اینجاست که موثرترین روش کدام است وباید از کجا شروع کرد؟درگام اول بهتراست هدفی برای خود مشخص کنید. اهداف میتوانند شور و شوق شما را برگیزانند وشما را به سمت هدفتان سوق دهند.سعی کنید چرایی این موضوع را بفهمید این که چرا در مسیر یادگیری قدم برداشته اید و چرا میخواهید بیاموزید.یادگیری یک زبان جدید مستلزم تمرین و تکرار است.حتی اگر فرصت چندانی برای تمرین ندارید از وقت های مرده تان استفاده کنید.